Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym

Liczba odwiedzających: 2357
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym utworzony został na mocy Uchwały Nr VII/51/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 22 maja 2019 roku. Pierwszym dniem funkcjonowania nowej jednostki organizacyjnej Gminy Belsk Duży był 01 września 2019 roku. Ośrodek działa w oparciu o uchwalony Statut stanowiący załącznik do cytowanej powyżej uchwały.
Zgodnie ze Statutem, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym jest jednostką organizacyjną Gminy Belsk Duży nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzonej w formie jednostki budżetowej, której podstawowym celem jest realizacja zadań własnych Gminy Belsk Duży w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, obsługi urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz zadań zleconych w tym zakresie.
W skład mienia Ośrodka wchodzą:
1. Boisko gminne wraz z budynkiem szatniowo - sanitarnym w Belsku Dużym przy ul. Szkolnej 10.
2. Hala sportowa w Belsku Dużym przy ul. Szkolnej 3 (dawniej Hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym).
3. Świetlica sportowo - rekreacyjna w Starej Wsi.
4. Boisko wielofunkcyjne w Starej Wsi.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy m.in.
1. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, utrzymanie urządzeń, terenów i obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Belsk Duży.
2. Zaspakajanie potrzeb społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku.
3. Inspirowanie jednostek i grup społecznych do czynnego i twórczego udziału w życiu sportowym Gminy Belsk Duży.
4. Udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:
a) Placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży.
b) Klubów i stowarzyszeń sportowych.
c) Organizacji kultury fizycznej oraz innych organizacji i stowarzyszeń.
d) Jednostek organizacyjnych Gminy Belsk Duży.
e) Grup zorganizowanych.
f) Osób prywatnych.
5. Współpraca  z jednostkami organizacyjnymi Gminy Belsk Duży w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych.
6. Zarządzanie obiektami sportowymi oraz prowadzenie w tych obiektach działąlności sportowo - rekreacyjnej, w tym zapewnienie odpowiedniej dostępności do korzystania z obiektów przez społeczność lokalną.
7. Właściwe utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym  konserwacja i administracja powierzonymi obiektami oraz zapewnienie sprawności urządzeń i bezpieczeństwa korzystających.
8. Promowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia mieszkańców Gminy Belsk Duży.
9. Prowadzenie zajęć sportowych w formie sekcji.
10. Prowadzenie innych spraw z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji wynikających z lokalnych potrzeb społecznych.